TRANCE.CZ - Elektronická taneční hudba v ČR i ze světa.

ReklamaCreamfields 2004 – důleľité informace

30.07.2004

ZVUK A TECHNIKA – Prostor pro festival disponuje rozlohou 17 000 m2 , který můľe bez problému poskytnou útočiątě aľ pro 25.000 tancechtivých návątěvníků. Zvuk: Aby na tak velké ploąe byl vąude kvalitní zvuk, zajistila agentura JPA ve spolupráci se společností T Servis, mimořádně silný sound systém L’Acoustics, který se velmi osvědčil jiľ při minulém ročníku festivalu CREAMFIELDS. Výkon zvukového aparátu v celém areálu bude 480 kW. Stejný výkon by mělo čtyřicet aparatur, které se běľně pouľívají v hlavním sále na známých parties v beneąovském KC Karlov.
Zvukový systém na hlavním pódiu bude mít velkou výkonovou rezervu – 200 kW by bez problémů kvalitně ozvučilo prostor s padesáti tisíci diváky! V Roudnici bude pouľit systém V-DOSC francouzské firmy L-Acoustic, pro kterou má u nás T Servis výhradní zastoupení. T Servis mimo jiné zaručuje perfektně vyąkolenou profesionální odbornou obsluhu. Důleľitou vlastností tak výkonného aparátu je moľnost směrového omezení ąíření zvuku v rozsahu 90 stupňů, aby nedocházelo k ruąení a prolínání zvuku s daląími pódii. To zajią»uje speciální laserové zařízení, které určuje např. i nejvzdálenějąí bod od pódia, kam aľ se má zvuk ąířit. V případě hlavního pódia Creamfields je tato vzdálenost 140 metrů. Na kaľdé straně pódia bude 12 boxů V-DOSC a pět boxů subbasových a daląích ąest subbasů bude uprostřed pódia. Sestavení celého sloľitého aparátu potrvá dva dny.
Světla: Výkon světelné aparatury na vąech pódiích bude 1000 kW, čili 1 MW. To by pohodlně stačilo na osvícení plochy celého Václavského náměstí intenzitou, která by vyhovovala natáčení filmu. I o světelný park festivalu se starají profesionálové ze společnosti T Servis a Wild Music. Elektrickou energii budou v areálu Creamfields vyrábět agregáty, jejichľ celkový příkon bude 2000 kW, čili 2 MW. Přibliľně tolik elektřiny potřebuje město s pěti tisíci obyvateli. Během festivalového odpoledne a noci spotřebují agregáty 10 000 litrů nafty, coľ je mnoľství, které by vystačilo běľnému automobilu s dieselovým motorem na cestu z Prahy do Kalkaty.
Daląí technické údaje: Na festivalu bude pouľito 180 km různých kabelů , coľ je téměř vzdálenost mezi Prahou a Brnem. Na přepravu techniky a na zásobování festivalu bude pouľito 25 kamionů. Celkem to bude 1500 palet plných matriálu. Na pódiích bude instalováno 25 gramofonů Technics, 10 mixáľních pultů a 10 mixovacích CD přehrávačů Pioneer aletos nově také mixovací DVD stejné značky. Na pódiích bude pouľito 20 projekčních ploch, včetně obřích projekcí na hlavnívh pódiích festivalu. Bude pouľito přes 50 gramofonových jehel a přes jednu tunu podloľních betonových desek pod gramofony, které se pouľívají, aby zabránily přenáąení otřesů a tím “skákání gramofonových desek”. Délka plotu okolo areálu bude 4500 metrů.
Mega stan: I letos bude na festivalu CREAMFIELDS umístěn mega stan o rozměrech 70 x 35 m, do kterého bude umístěna Kenvelo techno stage. Kapacita takového stanu je více neľ 4.000 osob. Podlaha stanu bude zakryta materiálem, který zabrání ve výření prachu, který by mohl pokazit skvělý záľitek ze ąpičkové hudební produkce.
GASTROMOMICKÉ SLU®BY
Festivalový program poběľí plných 15 hodin, coľ vyľaduje i kvalitní gastronomické sluľby. Pořádající agentura JPA proto zajią»uje cca 450m zastřeąených barů a provozoven občerstvení. Mezi nejatraktivnějąí bude patřit Pilsner Urquell Terase, Joe’s Chill Café a Pleasure Chill Tent. Na letoąním menu se objeví nabídka pokrmů od řecké kuchyně, přez balkánskou aľ po tradiční české speciality a vegetariánskou kuchyni. Místo k odpočinku naleznou návątěvníci také v Čajovně a Kavárně. O dobrý servis se bude starat celkem 130 barmanů!!!
Prodej bude probíhat jako v minulém roce přímo za České koruny, ani letos se tedy nesetkáte s frontamy a zdraľení, jak u barů, tak prodejců pokrmů..
DAL©Í SLU®BY
V areálu budou připraveny čtyři cisterny s pitnou vodou (kaľdá s kapacitou cca 7000 l, to znamená, ľe při návątěvě 20000 lidí připadne na kaľdého návątěvníka cca 1,5 l pitné vody zdarma). Daląí důleľitou sluľbou pro návątěvníky je zajiątění dostatečného mnoľství mobilních WC. Bude jich 120, coľ je v porovnání s ostatními festivaly luxusní mnoľství.
DOPRAVA 
Autem
Roudnice nad Labem leľí asi čtyřicet km severovýchodně od Prahy na dálnici D8/E55, kterou opustíte na Exitu 29. Odtud je to na festival uľ jen 2 km. Na místo vás dovedou směrovky Creamfields. Parkování pro cca 6000 aut je připraveno v bezprostřední blízkosti areálu. Osvětlení hlavního parkoviątě zajią»uje letiątě Roudnice ze dvou pro tento účel speciálně postavených věľí. Pro lepąí orientaci bude parkoviątě rozděleno do “ulic” pojmenovaných po hlavních aktérech festivalu.
Speciální autobusová doprava:
Bude ji zajią»ovat cca 10 autobusů smluvního partnera firmy Interbus. Autobusy budou odjíľdět z konečné metra “C” Nádraľí Holeąovice (Praha 7) do Creamfields areálu na letiąti v Roudnici nad Labem od 12:00 aľ do 20:00. Autobusy budou vyjíľdět podle vytíľenosti. Druhý den ráno od 5:00 do 7:00 bude zajiątěna podobným způsobem i doprava zpět do Prahy, opět na Nádraľí Holeąovice. Jízdné je 80,- Kč za jednu cestu.
Autobusy ČSAD
Pravidelné linky do Roudnice nad Labem jezdí také z autobusového nádraľí v praľských Holeąovicích.
Vlak ČD
Pravidelné vlakové spoje vyjíľdí z praľského Masarykopva nádraľí. Cesta trvá rychlíkem přibliľně 50 minut. Přehled spojů naleznete na www.vlak.cz. Cena jednosměrné jízdenky je 88,- Kč, ale lze vyuľít výhodných skupinových slev.
BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNÍ ZAJI©TĚNÍ 
Tak velká koncentrace lidí, jako se očekává na Creamfields, vyľaduje odpovědný přístup pořadatele také ke zdravotnímu a bezpečnostnímu zajiątění akce. První pomoc bude zajią»ovat firma Transhospital, která má speciálně vybavený autobus se ąesti 6 lůľky, z toho dvě jako ARO. Firma Transhospital bude po celou dobu v kontaktu s nemocnicí v Roudnici nad Labem. Kromě toho budou v areálu festivalu tři sanitky, kaľdá se třemi zdravotníky. Bezpečnost bude v areálu zajią»ovat ochranka čítající celkem 160 muľů. Pro případ potřeby budou připraveni i hasiči. Na místě bude jeden hasičský vůz s desetičlennou posádkou z Dobrovolného hasičského sboru města Roudnice nad Labem.
Daląí informace naleznete na www.creamfields.cz.

Monika
Author: Monika

Komentáře nejsou povoleny.